Članki

Indeks podjetja Bisnode o vplivu žensk

15 mar 2019

Žensko podjetniško je področje, ki postaja vse bolj zanimivo za podjetja in razvijalce makroekonomskih politik.

Živimo v času, ko se razlike med vplivom moških in žensk na globalno gospodarstvo vse bolj zmanjšujejo. Čeprav se dinamika tega trenda razlikuje glede na državo, rezultati tega indeksa jasno kažejo pozitivno povezavo med povečanjem deleža ženskega podjetništva in splošnimi gospodarskimi gibanji v posameznih državah.

O indeksu

Indeks podjetja Bisnode o vplivu žensk (BIWI) je edinstven indeks, ki se uporablja za primerjanje različnih držav glede vpliva, ki ga imajo ženske na njihovo gospodarstvo. Uporaba podatkovne baze podjetja Bisnode – gre za eno najbolj celovitih podatkovnih baz na trgu. Ta indeks smo ustvarili, da bi jasno in realistično prikazali vpliv ženskega podjetništva na gospodarstvo v različnih evropskih državah. Primerjanje ženskega podjetništva je sicer zapleteno, kar dokazuje že sama definicija ženskega podjetništva. V BIWI je žensko podjetništvo opredeljeno kot podjetja, v katerih ima vsaj ena ženska vsaj eno od teh treh potencialnih vlog: lastnica, generalna direktorica, predsednica nadzornega sveta.

Izbira kazalnikov, ki se uporabljajo za oceno vpliva ženskega podjetništva, je zasnovana na njihovi dostopnosti in relevantnosti. Štirje izbrani parametri so:

  • njihov delež v številu podjetij;
  • njihov delež v številu zaposlenih;
  • njihov delež v prihodku podjetij;
  • njihov delež v neto dobičku.

Delež žensk na predhodno omenjenih položajih v primerjavi s celotnim številom podjetij predstavlja osnovo za izračun BIWI-ja. Ta osnova je nato pomnožena s številom podjetij, katerih lastnice so ženske, izmerjenim glede na število zaposlenih, prihodke in neto dobiček.

Indeks podjetja Bisnode o vplivu žensk

Indeks podjetja Bisnode o vplivu žensk (BIWI) je edinstven indeks, ki se uporablja za primerjanje različnih držav glede vpliva, ki ga imajo ženske na njihovo gospodarstvo.

Vpliv žensk se meri glede na štiri parametre: delež v številu podjetij, delež v številu zaposlenih, delež v prihodkih in delež v neto dobičku.

Povprečen vpliv žensk na ravni vseh 13 analiziranih držav predstavlja osnovo z vrednostjo 100. Države, katerih BIWI presega 100, so označene kot države, v katerih je vpliv žensk na domače gospodarstvo večji v primerjavi s celotnim povprečjem v vseh 13 državah.

Glede na BIWI imajo največ vpliva na domače gospodarstvo ženske na Poljskem. Sledijo jim slovenske in madžarske podjetnice, medtem ko so ostale države dosegle podpovprečne rezultate.

Danska in Srbija imata glede na indeks za leto 2018 najnižji rezultat.

Uvrstitev držav po parametrih

Kako so se različne države uvrstile v indeksu, se meri z deležem podjetnic v celotnem gospodarstvu glede na različne štiri parametre. Uvrstitev je podlaga za indeks podjetja Bisnode o vplivu žensk.

V celoti to kaže, da ima Poljska v celoti največji delež pri vseh parametrih, saj se je pri vseh različnih parametrih uvrstila na drugo mesto, medtem ko je Danska pri vseh parametrih dosegla nizek rezultat.

Delež v številu zaposlenih/delež v številu podjetij

Glede na razmerje med deležem v številu zaposlenih v podjetjih, katerih lastnice so ženske, in deležem v številu podjetij, ki jih upravljajo ženske, obstajajo štiri države, kjer podjetja, katerih lastnice so ženske, zaposlujejo več oseb kot podjetja, v katerih so na vodstvenih položajih moški. Najnižja razlika je v Sloveniji in na Poljskem, medtem ko je največjo razliko mogoče zaslediti v Belgiji.

Delež v prihodku/delež v številu podjetij

Razmerje med deležem v prihodkih v podjetjih, katerih lastnice so ženske, in deležem v številu podjetij, ki jih upravljajo ženske, kaže, da v nobeni od držav ni večjega prihodka v primerjavi s povprečjem v gospodarstvu. Dejansko imajo v večini držav podjetja, v katerih so na vodilnih položajih ženske, v povprečju znatno nižje prihodke kot podjetja, katerih lastniki so moški, pri čemer je največja razlika zabeležena v Belgiji.

Delež v neto dobičku/delež v številu podjetij

Razmerje med deležem v neto dobičku v podjetjih, v katerih so ženske na vodilnih položajih, in deležem v številu podjetij, ki jih upravljajo ženske, kaže na to, da imajo v vseh državah, razen v Sloveniji, podjetnice nižji neto dobiček kot njihovi moški sodelavci. V Sloveniji je dobičkonosnost žensk v povprečju višja za 56 odstotkov v primerjavi z gospodarstvom. Indeks prav tako kaže, da imajo Madžarke najnižjo dobičkonosnost glede na nacionalno povprečje.