Novice

Slovensko gospodarstvo v letu 2017

15 feb 2018

V letu 2017 je bilo v Sloveniji ustanovljeno 23.041 poslovnih subjektov. V primerjavi z letom 2016 tu ni bilo razlike, saj je bilo ustanovljenih identično število subjektov. V obdobju, ki je bilo zajeto v analizo, je bilo glede števila novoustanovljenih podjetij rekordno leto 2013, ko je bilo ustanovljenih 1,6 % subjektov več (23.948). V obdobju 2013 - 2017 se je v Sloveniji ustanovilo več podjetij kot pa jih je bilo izbrisanih. Najvišja razlika je bila v letu 2013, ko je bilo ustanovljenih 6.050 družb. V letu 2017 jih je bilo izbrisanih 18.215.

Število ustanovljenih in izbrisanih družb od leta 2013. do 2017

Iz analize je razvidno, da je dinamika ustanavljanja podjetij skozi leto konstantna. Največ družb v letih 2016 in 2017 je bilo ustanovljenih v mesecu januarju, najmanj pa v mesecu decembru. Izjema je le mesec avgust, ko je bilo zaradi dopustov ustanovljenih še manj družb.

Izbrisane družbe so zabeležile bolj dinamično krivuljo, saj je razlika med januarjem, ko je bilo izbrisanih največ družb, in aprilom, v katerem je bil osip družb najmanjši, kar 1471 poslovnih subjektov. Januar je bil edini mesec, kjer je bilanca ustanovljenih in izbrisanih negativna.

Število ustanovljenih in izbrisanih družb glede na mesec v letu 2017

 

Glede na pravno obliko ustanovljenih podjetij v letu 2017 dominirajo samostojni podjetniki. Takšnih družb je 65 %. Sledijo družbe z omejeno odgovornostjo z 20 % in novoustanovljene družbe, registrirane v pravni obliki registrirani sobodajalec s 5 % ter društva s skoraj 4 %. Podobno so porazdeljeni deleži novoustanovljenih tudi v letu 2016, vendar se odstotki malenkost razlikujejo. Ko gledamo trend, je ta v porastu pri nastajanju 

Število ustanovljenih družb glede na pravno obliko v letu 2017

Kar tretjina družb je bilo ustanovljenih v osrednjeslovenski regiji. Sledi podravska regija s 13 % in obalno-kraška regija z 10 % novoustanovljenih družb. Enako porazdelitev deležev po regijah najdemo tudi pri izbrisanih družbah. Teh je bilo največ v osrednjeslovenski regiji (32 %), sledita podravska in obalno-kraška regija s 13 oz. 12 % izbrisanih subjektov. Negativno bilanco ustanovljenih in izbrisanih v letu 2017 belžijo v zasavski regiji.

Število ustanovljenih in izbrisanih družb glede regijo v letu 2017

Najvišji odstotek novoustanovljenih glede na izbrisane subjekte ima primorsko-notranjska regija, kjer se v povprečju na eno izbrisano podjetje, ustanovita dve novi podjetji. Sledijo posavska in osrednjeslovenska regija.

Regije z najboljšim razmerjem med novoustanovljenimi in izbrisanimi subjekti

Glede na dejavnost, je bilo v letu 2017 največ novoustanovljenih v sektorju strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, to je 20 %. Sledijo trgovina in gostinstvo z dobrimi 11 %. Vodilnih pet sektorjev predstavlja 58 % vseh novoustanovljenih družb. Istih pet sektorjev dominira tudi pri analizi izbrisanih družb v letu 2017 - kar 61 % vseh izbrisanih družb. Najvišje razmerje med novoustanovljenimi in izbrisanimi je imela dejavnost poslovanja z nepremičninami. Sledijo zdravstveno in socialno varstvo ter informacijske in komunikacijske dejavnosti. 

Dejavnosti z najboljšim razmerjem med novoustanovljenimi in izbrisanimi subjekti