Novice

Makro pregled gospodarstva – Južni trgi

22 dec 2017

BDP, STOPNJA BREZPOSELNOSTI, INFLACIJA

 


V tretjem četrtletju 2017 je bila gospodarska rast med vsemi državami najvišja v SLOVENIJI, in sicer 4,5-ODSTOTNA, najnižja, 2,1-ODSTOTNA, pa v SRBIJI. Podatkov o gospodarski rasti v tretjem četrtletju za BOSNO IN HERCEGOVINO še ni na voljo. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je gospodarska rast znižala le v SLOVENIJI, in sicer za 0,1 ODSTOTNE TOČKE. Na HRVAŠKEM in v SRBIJI se je gospodarska rast izboljšala – v prvi za 0,3 ODSTOTNE TOČKE, v drugi pa za 0,7 ODSTOTNE TOČKE.


Septembra 2017 je HRVAŠKA beležila 10,8-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa 8,7-ODSTOTNO. V primerjavi z avgustom 2017 se je stopnja brezposelnosti znižala v obeh državah: na HRVAŠKEM le za 0,1 ODSTOTNE TOČKE, v SLOVENIJI pa za 0,3 ODSTOTNE TOČKE. SRBIJA je po podatkih ILO v tretjem četrtletju 2017 beležila 12,9-ODSTOTNO brezposelnost. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je ILO anketna brezposelnost v SRBIJI zvišala za 1,1 ODSTOTNE TOČKE. BOSNA IN HERCEGOVINA je po podatkih ILO za leto 2017 beležila 20,5-ODSTOTNO brezposelnost. V primerjavi z letom poprej se je brezposelnost v BOSNI IN HERCEGOVINI znižala za kar 4,9 ODSTOTNE TOČKE.


Cene življenjskih potrebščin so se v oktobru 2017 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 2,8 ODSTOTKA. V BOSNI IN HERCEGOVINI so se v povprečju zvišale najmanj – le za 0,6 ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta so se cene na letni ravni v povprečju znižale le v BOSNI IN HERCEGOVINI, in sicer za 0,2 ODSTOTNE TOČKE, v ostalih državah so se v povprečju zvišale. Najbolj so se zvišale na HRVAŠKEM, za 1,9 ODSTOTNE TOČKE, sledi SRBIJA, kjer so se v povprečju zvišale za 1,3 ODSTOTNE TOČKE, v SLOVENIJI pa le za 0,4 ODSTOTNE TOČKE.

Infografika prikazuje rast BDP za 3. četrtletje 2017 in primerjavo z 2. četrtletjem 2017, stopnjo brezposelnosti za september 2017 ter trend gibanja glede na predhodni mesec in inflacijo za oktober 2017 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.

Slovarček

BDP ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za četrtletno obdobje. Infografika prikazuje rast za 1. ČETRTLETJE 2017 in primerjavo s 4. četrtletjem 2016.

STOPNJA BREZPOSELNOSTI prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju. Izračunana je po dveh metodologijah: anketna brezposelnost (ILO) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek za registrirano brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker ni podatka o registrirani brezposelnosti. Infografika prikazuje podatek za APRIL 2017 ter trend gibanja glede na predhodni mesec.

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen (letni indeks). Infografika prikazuje podatek o letni inflaciji za MAJ 2017 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.