• Slovenia
  • Group

SPLOŠNI POGOJI

1. Uvodne določbe

Izdajatelj in nosilec produktov je družba Bisnode, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije, d.o.o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec).

S splošnimi pogoji za pridobitev in uporabo produktov se urejajo pravna razmerja med nosilcem in naročnikom. Naročniki so dolžni v celoti spoštovati te splošne pogoje ter zaveze in omejitve v zvezi z uporabo podatkov, baz podatkov in drugih storitev posameznih produktov, kot je določeno v nadaljevanju.


2. Pomen izrazov

Certifikat boniteta odličnosti (v nadaljevanju: certifikat) – označuje vse produkte, za katere veljajo predmetni splošni pogoji:

Boniteta odličnosti, s katerimi nosilec letno certificira poslovne subjekte, ki so si skozi svoje delovanje prislužili ocene A, AA oziroma AAA ter

Zlata boniteta odličnosti, ki predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti najvišjega razreda AAA izkazujejo že tri leta zapored.

Znamka Boniteta odličnosti (v nadaljevanju: Znamka) - vključuje vizualne elemente A, AA in AAA, napis Boniteta odličnosti v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku ter v nemškem jeziku, letnico certificiranja, znak R v krogu, ki označuje, da je blagovna znamka registrirana, črto pod katero je napis A Bisnode Solution.

Znamka Zlata boniteta odličnosti (v nadaljevanju: Znamka) – vključuje vizualne elemente AAA v zlati barvi, napis Zlata odličnost v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku ter v nemškem jeziku, letnico certificiranja, znak R v krogu, ki označuje, da je blagovna znamka registrirana, črto pod katero je napis A Bisnode Solution.

Licenca za uporabo blagovne znamke (v nadaljevanju: Licenca) – uporabnik, ki je z nakupom paketa Exclusive pridobil pravico do uporabe blagovne znamke lahko Znamko uporablja za lastne namene, in sicer na predpakiranih izdelkih, v različnih objavah, katalogih, prospektih, navodilih, v oglasih, reklamnih filmih, video in tonskih zapisih, na elektronskih materialih: e-pošta, spletna stran, bannerji,na družabnem omrežju,na sejmih in razstavah.


3. Predmet

Vsebina splošnih pogojev o uporabi certifikatov nosilca je uporaba storitev, opisanih v priročnikih in brošurah, ki so del storitev posameznega produkta.


4. Pogoji za pridobitev Certifikatov boniteta odličnosti

Certifikate lahko pridobi samo podjetje, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev certifikata boniteta odličnosti A, AA in AAA ali podjetje, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev certifikata zlate bonitete odličnosti.

Katera podjetja izpolnjujejo pogoje za pridobitev certifikata ugotovi nosilec na podlagi opravljene finančne analize podjetij.

Z izpolnjevanjem pogojev pridobi naročnik pravico, ne pa tudi obveznost uporabljati Znamko.


5. Začetek naročniškega razmerja

Naročniško razmerje nastane na podlagi:

1. telefonskega ali spletnega naročila, ki ga nosilec in naročnik potrdita, s tem, da nosilec pošlje naročniku  po elektronski pošti pravilno izpolnjeno naročilnico ali

2. na podlagi pravilno izpolnjene naročilnice.

Naročnik, ki je s sklenitvijo naročniškega razmerja pridobil Licenco, se zavezuje, da bo ob sklenitvi naročniškega razmerja podpisal tudi »Pogodbo o uporabi blagovne znamke »Boniteta odličnosti«.

Nosilec se zavezuje, da bo naročniku preko dostavne službe, v roku 20 dni od sklenitve naročniškega razmerja, na naslov podjetja, dostavil dogovorjeno vsebino naročenega paketa.

Naročnik je upravičen, da v roku 7 dni od sklenitve naročniškega razmerja odstopi od pogodbe, in sicer s pisnim obvestilom poslanim priporočeno po pošti.

V tem primeru se naročnik zavezuje, da bo na podlagi izstavljenega računa nosilca poravnal vse stroške, ki bodo nastali do dneva prenehanja naročniškega razmerja.


6. Trajanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje traja eno leto.

Naročniškega razmerja ni mogoče odpovedati pred potekom dogovorjenega roka, razen v primeru hujših kršitev na strani ene ali druge stranke.

Ko je tako dogovorjeno, se naročniško razmerje po koncu fiksnega obdobja samodejno podaljša, če naročnik najkasneje 15 dni pred koncem fiksnega obdobja nosilcu ne pošlje odpovedi naročniškega razmerja.

Ne glede na prejšnji odstavek pa naročniško razmerje preneha, če naročnik več ne izpolnjuje pogojev za pridobitev naročenega certifikata boniteta odličnosti.

V primerih, ko je dogovorjeno samodejno podaljšanje naročniškega razmerja, se nosilec obvezuje, da bo naročnika po elektronski pošti 30 dni pred potekom fiksnega obdobja obvestil o poteku naročniškega razmerja, o tem, ali še vedno izpolnjuje pogoje za pridobitev certifikata, bodisi enakega ali drugačnega ter o tem, da se bo naročniško razmerje samodejno podaljšalo, če ga naročnik ne bo pravočasno odpovedal.

Naročnik mora odpoved pravočasno poslati na elektronski naslov nosilca odpoved.si@bisnode.com


7. Kršitev pravil uporabe

Nosilec si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, ki pomenijo kršitev splošnih pogojev omeji ali prekine uporabo produkta, zoper kršitelja pravic intelektualne lastnine in drugih predpisov pa ukrepa v skladu z zakonom.

V primeru kršitev pravil uporabe produkta, si nosilec pridržuje pravico do naslednjih ukrepov zoper kršitelje:

pisni ali ustni opomin – v primeru opomina mora naročnik v roku 48 ur odpraviti napake pri uporabi Znamke;

začasni odvzem pravice do uporabe Znamke;

trajni odvzem pravice do uporabe Znamke in odstop od pogodbe.

Postopek nosilca v primeru kršitev uporabe:

1. V primeru suma kršitve pravil uporabe, bo pooblaščena oseba nosilca kontaktirala naročnika in pridobila informacije o načinu uporabe storitve in razlogih za morebitno odstopanje od pravil uporabe storitve ter v primeru neutemeljenih razlogov izdala pisni ali ustni opomin naročniku.

2. V primeru nadaljevanih kršitev, bo nosilec uvedel začasni odvzem pravice do uporabe Znamke in tako onemogočil nadaljnjo zlorabo uporabe produkta

3. V primeru nadaljevanih kršitev, bo nosilec naročniku posredoval pisno opozorilo pred trajnim odvzemom pravice do uporabe Znamke in prekinitvijo pogodbenega razmerja. Po ponovni kršitvi bo nosilec sprožil postopek razveze pogodbe z obvestilom naročniku.

Ne glede na zgoraj navedene ukrepe je naročnik dolžan na podlagi izstavljenega računa nosilca, v celoti poravnati obveznosti iz naročniškega razmerja.

8. Cenik, stroški storitev in E-račun

Cenik storitev za posamezne produkte določa nosilec.

Cene so navedene v EUR in so brez DDV.

V primeru, ko naročnik  ne izpolnjuje svojih obveznosti po pogodbi in teh splošnih pogojih, je nosilec poleg zamudnih obresti upravičen do povračila stroškov za opomine po ceniku nosilca ter do povračila vseh drugih stroškov morebitne (izvensodne in sodne) izterjave v njihovem dejanskem obsegu, vključno a ne omejeno na stroške poizvedb, odvetniške in druge stroške (izvensodne in sodne) izterjave. V primeru vseh vrst sodnih postopkov, vključno s postopki zaradi insolventnosti (prisilna poravnava, stečaj) in postopkih prenehanja pravne osebe, je naročnik dolžan povrniti nosilcu poleg stroškov sodnega postopka še odvetniške stroške, stroške poizvedb in druge stroške (izvensodne in sodne) izterjave.

Naročnik pooblašča nosilca, da v primerih, ko je to potrebno za izvrševanje te pogodbe, posreduje podatke v zvezi s to pogodbo tretjim osebam in opravi vse poizvedbe pri pristojnih državnih in drugih organih, bankah, hranilnicah in drugih finančnih organizacijah ter navedenim subjektom dovoljuje, da nosilcu posredujejo zahtevane podatke. Naročnik nadalje izrecno dovoljuje, da nosilec opravi poizvedbo in pridobi podatke o njegovih osebnih in drugih podatkih, med drugim zlasti o zaposlitvi, premičnem in nepremičnem premoženju, terjatvah, deležih, delnicah in drugih vrednostnih papirjih, številkah računov pri bankah in plačilnih institucijah ter drugem njegovem premoženju, prebivališču, davčni številki in drugih podatkih pri drugih upravljavcih zbirk podatkov, če jih nosilec ne bi imel oziroma jih ni nosilcu osebno posredoval, pa so ti podatki potrebni za dosego namena teh splošnih pogojev in sklenjene pogodbe.

Nosilec bo osebne in druge podatke zbrisal iz svojih zbirk podatkov, ko bo dosežen namen pogodbe oziroma, ko bo potekel rok, ki predpisuje dobo hranjenja teh podatkov.

Naročnik izrecno soglaša, da se račun izstavlja in posreduje v elektronski obliki na z njegove strani določen elektronski naslov. Naročnik se lahko naroči tudi na prejem e-računa v elektronski obliki v uporabnikovo spletno banko. Na prejemanje e-računa v elektronsko banko se lahko prijavi naročnik, ki je komitent/stranka banke, ki omogoča prejemanje e-računov in je hkrati uporabnik spletne oziroma elektronske banke.


9. Tehnični pogoji

Naročnik je sam odgovoren, da razpolaga z ustrezno spletno stranjo ter drugimi spletnimi vmesniki, ki omogočajo namestitev certifikata ter ostalega materiala, ki ga vsebuje naročeni paket.

Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja naročnika.

Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri naročniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav.


10. Pomoč pri uporabi produktov

Nosilec bo v običajnem delovnem času zagotavljal brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi produktov, in sicer s pomočjo telefona in/ali elektronske pošte.


11. Pravila uporabe certifikatov Boniteta odličnosti

Naročniki ne smejo na kakršenkoli način posegati v Znamko, v smislu, da bi jo spremenili ali predelali, prav tako je ne smejo registrirati kot Znamko ali del Znamke v Sloveniji ali tujini.

Naročnik, ki pridobi Licenco, dobi ves potreben material za uporabo Znamke v vektorski obliki po e-pošti ali na USB nosilcu podatkov, poslanem preko dostavne službe. 

Znamko lahko uporablja tudi po preteku obdobja certificiranja, vendar z obveznim pripisom letnice preteklega certificiranja (primeroma in v izogib dvomu: če naročnik v letu 2017 uporablja blagovno znamko, ki se nanaša na certificiranje v letu 2016, mora poleg blagovne znamke v primerljivi velikosti navesti letnico 2016).

Naročnik se zavezuje, da bo pri uporabi Znamke za posamezno obdobje certificiranja, po izteku le-tega, uporabljal Znamko s tisto bonitetno oceno, ki jo je skladno z metodologijo nosilca dosegal v posameznem obdobju certificiranja (primeroma in v izogib dvomu: naročnik je v obdobju certificiranja za leto 2016 dosegal bonitetno odličnost AAA, v obdobju certificiranja za leto 2017 pa dosega bonitetno odličnost AA, lahko uporablja Znamko, v kateri je stilizirana črka AAA, samo z ustrezno navedbo letnice, to je v konkretnem primeru 2016).


12. Varovanje in uporaba (osebnih) podatkov

Nosilec se zavezuje, da bo osebne podatke varoval skladno z veljavno zakonodajo.

Da bi skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do osebnih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov.

Vse osebne podatke uporabljamo in hranimo skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.


13. Avtorskopravno varstvo podatkov

Naročnik  se strinja, da je seznanjen z navodili in pravili uporabe produktov in da bo upošteval pravila in predpise, predvsem v zvezi z avtorskopravnim varstvom.


14.Prenehanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje preneha, v primeru, da:

naročnik – pravna oseba preneha;

če naročnik preneha s poslovanjem ali je v postopku insolventnosti;

če se certifikat Boniteta odličnosti uporablja na način, ki ni skladen s splošnimi pogoji nosilca.

Naročnik mora najkasneje v 3 dneh po izgubi pravice do uporabe Znamke, le-to na svoje stroške odstraniti iz vseh materialov in komunikacij in jo prenehati uporabljati.

Vsebina posameznega paketa ostane naročniku v uporabi tudi po preteku naročniškega razmerja, to pa ne velja za e pasico – za podpise elektronske pošte in spletnih strani podjetja (slo+ang+nem) ter objave logotipa na www.bisnode.si/aaa, ki se po preteku enega leta ukineta.


15. Sprememba splošnih pogojev

Nosilec si pridržuje pravico, da kadarkoli brez odpovednega roka ukine ali spremeni kateregakoli od tukaj navedenih splošnih pogojev. Nosilec se zavezuje, da bo naročnika o morebitnih bistvenih spremembah splošnih pogojev, naročnika obvestil na do sedaj običajen način.


16. Reševanje sporov

Morebitne spore, ki bi izvirali iz pravnega razmerja ali v zvezi z njim, bosta stranki reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


18. Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji veljajo od 1.7.2017


Bisnode d.o.o., Ljubljana